سالن غرفه های برتر

گوگل مد
زیر دسته ای موجود نیست
فیلتر نمایش

تجهیزات تصویربرداری

img01

سالن تجهیزات تصویربرداری

تجهیزات حسینی
3 محصول
1053 بازدید کننده
تهران کارگرشمالی دانشکده فنی دانشکاه تهران ساختمان مرکزی2

ما پس از شناخت کامل کسب و کار تان و نیاز مشتریانتان جهت بهره برداری بهتر و بیشتراز کسب و کار , رویداد نمایشگاه برای شما پیشنهاد های اختصاصی ای از هدایای تبلیغاتی طراحی مینمائیم تا بتوانید به نوبه خود موثرتر در کنار مشتریان خود حضور به عمل آورید .ما پس از شناخت کامل کسب و کار تان و نیاز مشتریانتان جهت بهره برداری بهتر و بیشتراز کسب و کار , رویداد نمایشگاه برای شما پیشنهاد های اختصاصی ای از هدایای تبلیغاتی طراحی مینمائیم تا بتوانید به نوبه خود موثرتر در کنار مشتریان خود حضور به عمل آورید .

تجهیزات دندانپزشکی

img01

سالن تجهیزات دندانپزشکی

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات طب فیزیکی

img01

سالن تجهیزات طب فیزیکی

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات مصرفی

img01

سالن تجهیزات مصرفی

غرفه فاران
2 محصول
349 بازدید کننده
تهران خیابان انقالاب

ما پس از شناخت کامل کسب و کار تان و نیاز مشتریانتان جهت بهره برداری بهتر و بیشتراز کسب و کار , رویداد نمایشگاه برای شما پیشنهاد های اختصاصی ای از هدایای تبلیغاتی طراحی مینمائیم تا بتوانید به نوبه خود موثرتر در کنار مشتریان خود حضور به عمل آورید .ما پس از شناخت کامل کسب و کار تان و نیاز مشتریانتان جهت بهره برداری بهتر و بیشتراز کسب و کار , رویداد نمایشگاه برای شما پیشنهاد های اختصاصی ای از هدایای تبلیغاتی طراحی مینمائیم تا بتوانید به نوبه خود موثرتر در کنار مشتریان خود حضور به عمل آورید .

تجهیزات اتاق عمل

img01

سالن تجهیزات اتاق عمل

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات چشم پزشکی

img01

سالن تجهیزات چشم پزشکی

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات آزمایشگاهی

img01

سالن تجهیزات آزمایشگاهی

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات توانبخشی

img01

سالن تجهیزات توانبخشی

غرفه ای موجود نیست

تجهیزات دارویی

img01

سالن تجهیزات دارویی

غرفه ای موجود نیست
Loader image