گوگل مد
تجهیزات پزشکی پارس
قیمت:0
تجهیزات پزشکی پارس
1
Aplio i900
2
قیمت:
تجهیزات پزشکی پارس
3
lnfinix-i Core
برای بیمارستان هایی که با چالش بیشترین کارایی با کمترین مخارج و ساده ترین دستگاه روبرو هستند؛ Infinix-i Core راهکار درستی است. این دستگاه مقتضیات امروزی معاینات تهاجمی کاردیولوژی و رادیولوژی را برآورده می‌سازد و قابلیت به روز شدن در آینده را برای کارایی در محدوده وسیع‌تری از اقدامات تهاجمی نیز دارد.
4
قیمت:0
تجهیزات پزشکی پارس
5
+lnfinix-i Core
6
قیمت:
تجهیزات پزشکی پارس
7
ultimax-i
  • پیوستگی C-arm اجازه می‌دهد که ناحیه مورد نظر (ROI) از زوایای مختلف مشاهده شود. علاوه بر این، تلفیق یک آشکارساز flat panel با ابعاد 43cm × 43cm با این دستگاه، میدان تصویر (image field) وسیعی را برای تنوع گسترده ای از معاینات فراهم می‌کند. تکنولوژی تصویربرداری جدیدی به نام "ابر فیلتر کاهش نویز (SNRF)" برای بهبود تصویرسازی فلوروسکوپی مورد استفاده قرار گرفته است که از اهمیت به سزایی برای غالب معاینات برخوردار است. این دستگاه، انجام تصویربرداری چندجهته با میدان تصویر (image field) بزرگ و کیفیت تصویر عالی را ممکن می‌سازد.
8
قیمت:
تجهیزات پزشکی پارس
9
vantage titan 3t
10

pars


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: