گوگل مد
ساوکو
قیمت:0
ساوکو
1
تصفیه آب جهت دستگاه دیالیز


بیماران دیالیزی دچار ضعف سیستم ایمنی بوده وخطر اکتساب بیماری های عفونی در آنها بیشتر از افراد سالم می باشد .

لذا کنترل عفونت در این بخش اهمیت بالاتری دارد.


2

شرکت فنی مهندسی ساوکو


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: