گوگل مد
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
1
آتلت بیهوشی ( Nitrous Oxide )
2
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
3
آتلت وکیوم ( Vacuum )
4
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
5
ساعت اتاق عمل با دما سنج
6
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
7
آتلت هوای فشرده ( Air )
8
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
9
دما سنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج به منظور نمایش میزان دما و رطوبت در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد


10
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
11
ولوباکس با آلارم مدل GA2
12
قیمت:0
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
13
ولوباکس با آلارم مدل GA3
14
قیمت:
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
15
منیفلد گازهای طبی مدل MG2
16

پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: