گوگل مد
فرآزما
قیمت:
فرآزما
1
الکترود pH
2
قیمت:
فرآزما
3
الکترود pH
درسنجش­های الکتروشیمیایی، الکترود یکی از مهمترین اجزای یک سلول الکتروشیمایی است. الکترود ، تیغه‌ای فلزی است که با الکترولیت در تماس بوده و باعث انتقال الکترون از مواد داخل سلول( مواد عمل کننده ، یونیزه کننده و … ) به مدار خارجی و یا از مدار خارجی به مواد می‌شود.
4
قیمت:0
فرآزما
5
هموژنایزر مدل SR30
6
قیمت:
فرآزما
7
دستگاه میکروسانتریفیوژ TH220
8

فرآزما


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: