پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ در شهر کرمان برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

  • تغذیه دام و طیور
  • فیزیولوژی دام و طیور
  • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
  • مدیریت پرورش دام و طیور
  • بیماری‌های دام و طیور
  • تغذیه و مدیریت آبزیان17235_5th_nsap
  • کارگاه تخصصی