مناقصه واگذاری تاکسی سرویس؟

کد پارس نماد:۱۷۵۷۴۹۷
استان:کرمانشاه
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۷
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۷
عنوان آگهی:مناقصه واگذاری تاکسی سرویس
شرح آگهی:

مناقصه, مناقصه واگذاری تاکسی سرویس
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاکسی سرویس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر بار اول ؟
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاکسی سرویس شبکه بهداشت و درمان و مراکز تحت پوشش را با شماره ثبت ۲۰۹۸۰۰۰۲۶۲۰۰۰۰۴۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید کلیه مراحل برگزاری مناصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم رضایت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکرونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه ۹۸٫۴٫۱۲ ساعت ۸ صبح می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز دوشنبه تاریخ ۹۸٫۴٫۱۷ ساعت ۱۹ می باشد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز شنبه مورخ ۹۸٫۴٫۲۹ ساعت ۱۵ می باشد
زمان بازگشایی پاکتها روز یک شنبه تاریخ ۹۸٫۴٫۳۰ ساعت ۱۳ می باشد
اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: سنقر، میدان سپاه، شبکه بهداشت سنقر، واحد قراردادها تلفن ۴۸۴۲۲۲۱۳-۰۸۳
سپرده شرکت در مناقصه ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صد و هفتاد و میلیون ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره ۰۱۰۴۷۶۰۴۸۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه مرکزی شهرستان سنقر بنام شبکه بهداشت و درمان سنقر می باشد
محل تحیلو پیشنهادات: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طبقه سوم دبیرخانه محرمانه حراست می باشد
محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم دفتر مدیریت پیشتیبانی و امور رفاهی می باشد

آدرس و تلفن :کرمانشاه, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۱۷
تصویر آگهی :
2002_6c841624-099a-4464-a31b-24baa05db81d_576x576