مناقصه عمومی خرید خدمات منشی کلینیک دندان پزشکی؟

کد پارس نماد:۱۷۴۶۱۰۸
استان:یزد
شماره آگهی:۲۰۹۸۰۰۴۳۶۶۰۰۰۰۰۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۲
عنوان آگهی:مناقصه عمومی خرید خدمات منشی کلینیک دندان پزشکی
شرح آگهی:

مناقصه, مناقصه عمومی خرید خدمات منشی کلینیک دندان پزشکی 
شماره فراخوان : ۲۰۹۸۰۰۴۳۶۶۰۰۰۰۰۸
عنوان فراخوان : مناقصه عمومی خرید خدمات منشی کلینیک دندان پزشکی خاتم الانبیا
نوع فراخوان : مناقصه عمومی
استان: یزد
دستگاه اجرایی مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
طبقه بندی موضوعی: خدمات بدون فهرست بها
شرح کلی حوزه فعالیت: خرید خدمات منشی کلینیک دندانپزشکی خاتم الانبیا
مهلت دریافت اسناد: ۹۸٫۴٫۱۲ ساعت ۱۹
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR 

5161_1800e285-072b-4b49-8e87-cc98b3217ec3_576x576

آدرس و تلفن :یزد, یزد, یزد, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۱۲