مزایده کافی شاپ بیمارستان ؟

مزایده گزار: 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کد پارس نماد:۱۶۸۴۴۳۹

استان:کرمان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
عنوان آگهی:مزایده کافی شاپ بیمارستان
شرح آگهی:

آگهی مزایده کافی شاپ بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع ؟

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نظر دارد کافی شاپ بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع را از طریق مزایده عمومی اجاره محل به دارندگان مجوز و پروانه مربوطه واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت اخذ شرایط شرکت در مزایده در محدوده زمانی تعیین شده ذیل به رفسنجان ، بلوار امام علی ع ، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع، قسمت امور قراردادها شماره تماس ۳۴۲۸۰۵۸۲ مراجعه نمایند.
محل اجاره : کافی شاپ
نشانی محل واگذاری : بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نرخ پایه اجاره بها به ریال :  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریال :  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
شرایط و محل و مهلت اخذ اسناد :
ضمن واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای دریافت اسناد نزد بانک ملی به شماره حساب ۲۱۷۸۴۱۳۸۷۰۰۴ به نام درآمد اختصاصی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع  از تاریخ ۹۸٫۳٫۱۱ لغایت تا پایان ۹۸٫۳٫۱۳ بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع دانشگاه قسمت امور قراردادها شماره تماس ۳۴۲۸۰۵۸۲ واقع در رفسنجان بلوار امام علی ع مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
مهلت تحویل پاکتها : از تاریخ ۹۸٫۳٫۱۳ لغایت تا پایان وقت اداری ۹۸٫۳٫۲۰ نسبت به تحویل پیشنهادات اقدام نمایید.
بازدید : راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸٫۳٫۱۱ – ۹۸٫۳٫۱۳ در محل بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع بلوار امام علی برگزار خواهد شد.
مکان تحویل پاکت ها :
رفسنجان بلوار امام علی ع ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، ساختمان شماره ۱ اداره امور قراردادها دانشگاه
زمان گشایش پاکت ها : مورخ ۹۸٫۳٫۲۱ خواهد بود.
زمان اعلام نتایج مورخ ۹۸٫۳٫۲۲ یخواهد بود.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی قابل قبول است مبلغ تضمین می بایست به شماره حساب ۲۱۷۸۴۱۳۸۷۲۰۰۴ نزد بانک ملی تحت عنوان درآمد غیرقابل برداشت بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان واریز گردد.
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

آدرس و تلفن :کرمان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۱۳
تصویر آگهی :1381_a600b4fa-bebb-4fed-86b7-ce19b08fffbc_576x576