مزایده واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان … نوبت دوم؟

کد پارس نماد:۱۶۳۹۱۳۳
استان:فارس
شماره آگهی:نوبت دوم
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عنوان آگهی:مزایده واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان … نوبت دوم
شرح آگهی:
آگهی مزایده ؟
نوبت دوم
مزایده گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
موضوع :
۱- واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت
۲- واگذاری خشک شویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
۳- واگذاری پارکینگ بیمارستان حضرت ولیعصر
۴-واگذاری مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی فسا
تاریخ  و محل ارائه اسناد مزایده: از تاریخ سه شنبه ۹۸٫۰۲٫۲۴ لغایت سه شنبه ۹۸٫۰۲٫۳۱ به آدرسی: فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا امور قراردادها
نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت به حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۶۹۵۰۱۶۴۰۰۷
ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد ۸۴۰٫۰۰۰ ریال بابت به واگذاری خشک شویی دانشگاه علوم پزشکی فسا حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۶۹۵۰۱۶۴۰۰۷
ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت به واگذاری پارکینگ بیمارستان ولیعصر  حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۶۹۵۰۱۶۴۰۰۷
ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز و جه نقد ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت به واگذاری مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی فسا حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۶۹۵۰۱۶۴۰۰۷
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: از تاریخ چهار شنبه ۹۸٫۰۳٫۰۱لغایت شنبه ۹۸٫۰۳٫۱۱
محل تسلیم اسناد و پیشنهادها: مدیریت حراست دانشگاه تلفن ۶-۵۳۳۵۰۹۹۴-۰۷۱
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده:
ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ۹۸٫۰۳٫۱۲  دفتر معاونت توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه
شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال جهت اسناد مرکز سلامت دهان و دندان و اسناد خشک شویی دانشگاه و اسناد واگذاری سوپرمارکت بیمارستان دکتر علی شریعتی هر کدام به صورت جداگانه به حساب شماره ۴۳۴۹۸۸۹۷۷۴ بانک ملت جهت خرید هر کدام از اسناد واریز فیش آن را جهت دریافت اسناد به همراه داشته باشند
شرایط مزایده:
۱- داشتن صلاحیت لازم جهت انجام امور مربوطه
۲- انجام امور فوق به مدت یکسال شمسی می باشد.
۳- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ۵۳۳۱۶۳۰۶-۰۷۱ امور قراردادهای دانشگاه
آگهی نوبت دوم : ۹۸٫۰۲٫۲۳
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دکتر حسن جمشیدی
آدرس و تلفن :فارس, –
منبع آگهی :محلی فارس ۹۸٫۰۲٫۲۳
837_ec8f82d1-f743-4548-a475-a093f8ebfeae_576x576