مزایده واگذاری خدمات دارویی – مرحله سوم ؟

کد پارس نماد:۱۷۸۰۷۸۰
استان:کرمانشاه
شماره آگهی:مرحله سوم
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۶
عنوان آگهی:مزایده واگذاری خدمات دارویی – مرحله سوم
شرح آگهی:1782632_1298030329000131_5794a679-629b-4a56-95d7-302fb4e42062_576x576

آگهی مزایده, مزایده واگذاری خدمات دارویی 
آگهی مزایده؟
مرحله سوم
واگذاری خدمات دارویی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود
شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود در نظر دارد خدمات دارویی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود را از طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده بشرح ذیل اقدام نمایند.
۱٫ مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ این آگهی از تاریخ انتشار ۹۸٫۴٫۲۴ تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۸٫۴٫۲۷ می باشد متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۰۰۱۰۸۴۲۰۳۰۲۲۸۹۷ بانک ملی بنام خزانه با شناسه واریز ۳۰۰۰۸۴۲۵۶۱۲۴۸۰۰۰۰۲۱۷۸۴۲۳۷۰۳۰۰۱ به آدرس جوانرود میدان بسیج، طبقه دوم، ساختمان شبکه بهداشت و درمان واحد امور عمومی شبکه شماره تماس ۰۸۳۴۶۲۲۳۸۳۶ مراجعه نمایند
۲٫ مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱۵ روز ۲شنبه ۹۸٫۰۵٫۰۷ به آدرس کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره ۱، طبقه سوم واحد محرمانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۳٫ تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت ۱۳ روز ۳شنبه مورخ ۹۸٫۰۵٫۰۸ دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد
روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آدرس و تلفن :کرمانشاه, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۰۴٫۲۶