مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی؟

کد پارس نماد:۱۷۸۰۸۹۲
استان:لرستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۶
عنوان آگهی:مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی
شرح آگهی:

مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی 

اگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی و ضایعات آهن آلات شبکه بهداشت و درمانی دلفان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان شبکه بهداشت و درمان دلفان درنظردارد اموال اسقاطی شبکه بهداشت دلفان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود با توجه به متن این اگهی و سایر اسناد نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند
نحوه دریافت اسناد مزایده
متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۸٫۴٫۲۵ تا ۹۸٫۴٫۳۰ می توانند به طریق زیر اقدام نمایند
مراجعه به  امور کارپردازی ستاد شبکه بهداشت و درمان دلفان یا سایت دانشگاه  www.lums.ac.,ir مراجعه نمایند
نحوه ارائه پیشنهادات
پیشنهادات و سایر اسناد مزایده در مهلت زمانی مقرر در ۹۸٫۴٫۲۵ تا پایان وقت اداری ۹۸٫۴٫۳۰ به واحد حراست شبکه بهداشت و درمان دلفان تحویل داده میشود
نشانی مزایده گزار دلفان – ستاد شبکه بهداشت و درمان
نکته ۱ اسناد مزایده باید توسط متقاضی متهر و امضا شود
نکته ۲ لازم است متقاضیان عزیز تا روز اخرین مهلت فوق جهت اطلاع از اخرین تغییرات به امور حقوقی شبکه یا سایت دانشگاه به نشانی  www.lums.ac.ir مراجعه نمایند
نکته متقاضیان گرامی پیشنهادات خود را در برابر اخذ رسید به واحد حراست شبکه تحویل نمایند
زمان ومکان افتتاح پاکات
زمان پیش بینی جهت افتتاح پیشنهادات ۹۸٫۴٫۳۱ راس ساعت ده دفتر ریاست شبکه می باشد
زمان ومکان ارائه پیشنهادات

زمان از تاریخ ۹۸٫۴٫۲۵ تا پایان وقت اداری ۹۸٫۴٫۳۰
مبلغ نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده
مبلغ تضمین برابر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد
نوع و چگونگی ارائه تضمین نوع و چگونگی ارائه تضمین مبلغ فوق به صورت ارائه فیش واریزی به شماره حساب ۵۱۰۷۷۸۴۱۷۴ نزد بانک ملت بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان در پاکت الف تامین گردد
نکته در قسمت نام پرداخت کننده فیش واریزی می بایست نام شخص و شرکت مزایده گزار بعنوان یک شخصیت حقوقی قید شود

آدرس و تلفن :لرستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۰۴٫۲۶
تصویر آگهی :
2060_923b77dd-6095-4a7f-85d7-4c9051079660_576x576