مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان ؟

کد پارس نماد:۱۶۸۰۷۰۳
استان:کهگیلویه و بویراحمد
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۲
عنوان آگهی:مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان
شرح آگهی:

اگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان 

اگهی مزایده عمومی ؟
به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از منابع موجود (فضاهای فیزیکی و امکانات) دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خدمات درمانی سرپایی بیمارستان شهید رجایی گچساران را (مطابق مواد مشروحه ذیل) به اشخاص حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید
۱- مزایده گزار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری ستاد مرکزی دانشگاه تلفن ۱-۳۳۳۳۷۲۳۰-۰۷۴
۲- موضوع مزایده واگذاری خدمات درمانی درمانگاه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره در سال ۹۸-۱۳۹۷
۳- برآورد اولیه ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( هجده میلیارد ريال  ) ريال
۴- تضمین شرکت در مزایده ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نهصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه
۵- دستگاه نظارت معاونت توسعه معاونت درمان مدیریت بازرسی دانشگاه و ریاست بیمارستان شهید رجایی گچساران
۶- محل دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد
۷- مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۸٫۳٫۱۲ الی ۹۸٫۳٫۱۸ می باشد ضمنا قیمت اسناد و نحوه واریز به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۸۰۹۴۰۰۲۰۰۱ تمرکز درامد دانشگاه علوم پزشکی (واریز از طریق سامانه ستاد)
۸- مهلت تحویل پیشنهادها از تاریخ ۹۸٫۳٫۱۸ الی ۹۸٫۳٫۲۸
۹- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد فیش واریزی از طریق سامانه ستاد
۱۰- محل تحویل پیشنهادها : پاکت الف (ضمانتنامه) به صورت ارایه فیزیکی به ستاد دانشگاه علوم پزشکی دفتر حراست واقع در ستاد مرکزی دانشگاه و پاکات الف ب ج به صورت بارگزاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد قسمت مزایدات
۱۱- مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ گشایش پیشنهادات به مدت ۲۰ روز می باشد که برای یک دوره به همان مدت با اعلام کارفرما قابل تمدید می باشد
۱۲- حد نصاب مزایده گزاران حداقل ۳ شخص می باشد سه مورد
۱۳- تاریخ گشایش پیشنهادها ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۸٫۳٫۲۹ در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
۱۴- مدت انجام کار یکسال هجری شمسی
۱۵-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است
۱۶- لطفا برای اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.ir پورتال دانشگاه علوم پزشکی استان به نشانی  www.yums.ac.ir مراجعه نمائید

آدرس و تلفن :کهگیلویه و بویراحمد, کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج
منبع آگهی :محلی کهگیلویه و بویراحمد ۹۸٫۰۳٫۱۲
تصویر آگهی :