مزایده یکدستگاه چیلر؟

کد پارس نماد:۱۷۷۴۸۸۰
استان:تهران
شماره آگهی:۶۰۹۸۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۴
عنوان آگهی:مزایده یکدستگاه چیلر
شرح آگهی:

مزایده یکدستگاه چیلر
شماره مزایده ۶۰۹۸۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱
نام دستگاه مزایده گزار: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
عنوان مزایده: یکدستگاه چیلر
قیمت پایه –
استان تهران
شهر تهران
مهلت ارسال پیشنهاد: ۹۸٫۴٫۲۵ تا ساعت ۱۳
سایت ستاد: www.setadiran.ir

آدرس و تلفن :تهران, –
منبع آگهی :سایت ۹۸/۴/۲۴
تصویر آگهی :5194_7e3d705e-d3d0-4faa-96f8-af0568cc1a1d_576x576