پژوهشگران موفق به توسعه‌ی فناوری جدیدی به نام SC-OCTA (آنژیوگرافی مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی با تضاد طیفی) شده‌اند که امکان مشاهده‌ی درون مویرگ‌ها را فراهم می‌کند.

مشاهده عملکرد مویرگ‌ها با کمک فناوری جدید