آپاندیس چیست و کجاست؟ علایم آپاندیسیت

آپاندیس چیست و کجاست؟ علایم آپاندیسیتافزودن دیدگاه Stomach_colon_rectum_diagram