مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای…؟

کد پارس نماد:۱۶۴۹۸۷۰
استان:فارس
شماره آگهی:۲۰۹۸۰۶۰۰۴۰۰۰۰۰۸۰
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۸

عنوان آگهی:مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای…

شرح آگهی:

شماره فراخوان: ۲۰۹۸۰۶۰۰۴۰۰۰۰۰۸۰؟
عنوان فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان داراب
عنوان فراخوان: مناقصه عمومی
استان: فارس
دستگاه اجرایی مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
طبقه بندی موضوعی: خدمات بدون فهرست بها
شرح کلی حوزه فعالیت: واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان داراب
مهلت دریافت اسناد ۹۸٫۲٫۲۸ ساعت ۱۹
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

آدرس و تلفن :فارس, –
منبع آگهی :سایت۹۸٫۲٫۲۸
مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای…؟