خواب از جمله نیازهای انکارناپذیر آدمی است که با بروز مشکلاتی مانند بدخوابی، کم خوابی یا… می تواند ناهماهنگی های فراوانی را در بدن ایجاد کند.خواب

خواب زیاد یعنی وجود یک بیماری؟