نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۳۰ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

این کنگره توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنگره:

جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت و توسعه پایدار

هدف سوم توسعه پایدار: خاتمه دادن به همه گیری ها و سایر بیماری های واگیر

ژنتیک اپیدمیولوژی-اپیدمیولوژی مولکولی

روش ها و مدل ها در اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی های بیماری های غیر واگیر

پایان نامه های منتخب اپیدمیولوژی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

18345_9epid