تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ (۱۲/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ (۱۲/۲۰/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۲۱۹۱۲۵۴۹ آقای کبیری