استعلام خرید براسا لیست پیوست؟

کد پارس نماد:۱۶۷۷۷۰۳
استان:بوشهر
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۲۱۵
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۱
عنوان آگهی:استعلام خرید براسا لیست پیوست
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۲۱۵
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

شرح کلی نیاز: خرید براسا لیست پیوست
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :بوشهر, بوشهر
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :استعلام خرید براسا لیست پیوست