آگهی استعلام بها مناقصه تاسیسات ستاد ساختمان؟

کد پارس نماد:۱۷۷۸۰۲۰
استان:لرستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۵
عنوان آگهی:آگهی استعلام بها مناقصه تاسیسات ستاد ساختمان
شرح آگهی:

استعلام ،آگهی استعلام بها مناقصه تاسیسات ستاد ساختمان
آگهی استعلام بها مناقصه تاسیسات ستاد ساختمان وزیر سرا phc  سابق ، خیرین ، مهمانسرا ، فوریتهای پزشکی ۱۱۵ ، مهمانسرای پزشکان و گزینش دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات ستاد ساختمان وزیر سرا phc  سابق ، خیرین ، مهمانسرا ، فوریتهای پزشکی ۱۱۵ ، مهمانسرای پزشکان و گزینش را با مشخصات مندرج در اسناد پیوست از طریق مناقصه واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت م یگردد با توجه به متن آگهی و سایر اسناد نسبت به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند
نحوه دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸٫۴٫۲۴ لغایت ۹۸٫۴٫۲۵ می توانند به طریق زیر اقدام نمایند
مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی WWW.LUMS.AC.IR  مراجعه نمایند
نحوه ارائه پیشنهادات:
پیشنهادات و سایر اسناد مناقصه  در مهلت زمانی ۹۸٫۴٫۲۵ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۸٫۴٫۲۹ ساعت ۱۵ به واحد حراست شبکه بهداشت ودرمان ازنا تحویل داده می شود
نکته ۱: اسناد مناقصه باید توسط متقاضی، مهر و امضا شود
نکته ۲: لازم است متقاضیان عزیز تا روز آخر مهلت فوق جهت  اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه  مراجعه نمایند
زمان ومکان بازگشایی پاکات دریافتی :
زمان جهت بازگشایی پاکات ابتدا روز ۹۸٫۴٫۳۰ ساعت ۱۰ می باشد
مبلغ نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین برابر با ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
ب- نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مناقصه :
الف- نوع و چگونگی ارائه تضمین به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره ۰۱۱۰۹۰۱۵۱۶۰۰۷ بانک ملی سیبا به نام دانشگاته عبوم پزشکی با ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه تامین و ارائه گردد شبا ir760170000000110901516007 کد اقتصادی دانشگاه ۴۱۱۱۹۹۵۸۹۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱ کد پستی ۶۸۱۳۸۳۳۹۴۶ شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰۱۳۰۰۱۰۰ هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد که به حساب شماره ۲۱۷۸۳۵۴۹۰۴۰۰۳ سیبا بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز واصل فیش آن را پاکت الف قرار دهند
مبلغ تضمین برابر با ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
راهنمای شرکت در مناقصه
تعاریف واژگان به کار برده شده در این مناقصه به شرح ذیل تعریف م یگردند
الف- مناقصه گزار یا کارفرما دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان که این مناقصه را برگزار م یکند
مناقصه گز : شخص حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند
پیمانکار یا فروشنده برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد
اسناد مناقصه : متشکل از شرایط عمومی – شرایط اختصاصی – طرح قرارداد -فرم پیشنهاد قیمت و سایر اوراق پیوست
آیین نامه : منظور آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور است

آدرس و تلفن :لرستان, لرستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۲۵
تصویر آگهی :
2070_439fb4bd-a601-4617-a74e-bd9686ac5266_576x576